Folkemusikkens Puljer

VIGTIGT! Da det ikke længere er ROSA der administrerer folkemusikkens puljer, skal alle henvendelser vedrørende tilskud til folkemusik-turnéer og -projekter rettes til den nye organisation: Tempi. Læs mere på www.tempi.nu

——————————————————————————————————–

ROSA – Dansk Rock Samråd modtager årligt et drifttilskud til folkemusikopgaver fra staten. En del af disse midler kan søges igennem folkemusikkens to puljer, Projektpuljen og Den Internationale Live-pulje.

Projektpuljen har til formål at stimulere nytænkende, originale og udviklende projekter inden for folkemusik og beslægtede genrer.

Den Internationale Live-pulje har til formål at stimulere international live-aktivitet for professionelle orkestre og solister med et originalt udtryk indenfor folkemusik og beslægtede genrer.

Det gælder for begge puljer, at det ikke til samme projekt er muligt at søge tilskud gennem både folkemusikkens puljer hos ROSA-folk, MXD – Music Export Denmark, ROSA – Dansk Rock Samråds tilskudspuljer til rock-musik, Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik (Kulturstyrelsen) eller hos andre genreorganisationer.

Har du/I ikke modtaget en bekræftelse fra os indenfor 3-4 dage på, at vi har modtaget jeres ansøgning, så kontakt os meget gerne, for så kunne det tyde på, at noget er gået galt i afsendelsen af ansøgningen.

 

Projektpuljen

Puljen har til formål at stimulere nytænkende, originale og udviklende projekter inden for folkemusik og beslægtede genrer.

Puljen kan søges af alle med projekter inden for folkemusik og beslægtede genrer. Dog gives der som hovedregel ikke tilskud til plade-udgivelser, medmindre disse er en del af et større formidlingsprojekt.

Ansøgninger i puljen vil blive vurderet individuelt ud fra det enkelte projekts forudsætninger, omstændigheder og målsætninger.

Der gives IKKE tilskud til projekter, der – før evt. tilskud fra Projektpuljen – har et samlet overskud.

Hvem kan søge?

Alle

Hvad kan jeg søge til?

Du kan søge om støtte til alt. Projektpuljen er defineret meget bredt, så den kan favne alle gode projekter, der kan være med til at styrke den danske folkemusik. Som udgangspunkt gives der støtte til projekter, der henvender sig til den professionelle scene, vækstlaget og den unge elite. Der gives normalt ikke tilskud til plade- eller video-udgivelser, der ikke er en del af et større formidlingsprojekt. Plade- og videoproduktion må kun udgøre en lille del af det samlede projekt, også i forhold til økonomi.

Hvordan søger jeg?

Du skal bruge ansøgningsskemaet for Projektpuljen. Det kan downloades her…

I ansøgningsskemaet kan du finde vejledninger til de enkelte punkter. Husk at alle felter markeret med en rød stjerne (*) skal udfyldes, da der eller vil blive givet et administrativt afslag.

Der kan ikke søges tilskud med tilbagevirkende kraft.

Ansøgningen sendes sammen med alle relevante bilag på email til:

folkansoegning@folkemusik.dk

Eller med almindelig post til:

ROSA – Dansk Rock Samråd
Vester Allé 15
8000 Aarhus C
Mrk. Folkemusikkens Puljer

Hvis du har spørgsmål til hvordan du udfylder ansøgningsskemaet, så send en mail til folkansoegning@folkemusik.dk eller ring til Rasmus Wehner på tlf. 8612 8444.

Hvornår kan jeg søge?

www.folkemusik.dk/frister kan du se fremtidige ansøgningsfrister.

Hvordan behandles min ansøgning?

Alle ansøgninger til Projektpuljen behandles af et udvalg, der d.d. består af Leif Skov, Kirstine Uhrbrand og Hans Mydtskov.

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Vi bestræber os på en hurtig sagsbehandling, men da ansøgningen først skal behandles af udvalget, må man regne med, at der kan gå op til fire uger, før der kommer svar.

Hvad gør jeg, hvis jeg får tilsagn?

Hvis du får tilsagn på din ansøgning, vil du, når sagsbehandlingen er slut, modtage et tilsagnsbrev. Heri er det beskrevet, hvad du skal gøre for at få pengene udbetalt. Vær opmærksom på, at tilskuddet er bagudrettet.

Senest 1 måned efter aktivitetens afslutning indsender du den i tilsagnbrevet påkrævede dokumentation (blandt andet evaluering, endeligt regnskab og kopi af relevante original-bilag).

Du vil herefter modtage en kvittering for udbetalingen af tilskud og modtage tilskudsbeløbet på den i ansøgningen oplyste konto.

Det udbetalte tilskud kan variere fra tilsagnet, hvis omfanget af den gennemførte aktivitet ikke svarer til det i ansøgningen oplyste.

Der skal påregnes en kortere behandlingstid i forbindelse med udbetaling af tilskud.
Bemærk i øvrigt, at alle tilskud udbetalt af ROSA indberettes til SKAT.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke får tilsagn?

Afslag vil ofte være skriftligt begrundede. Hvis du ønsker at få afslaget uddybet, kan du kontakte Rasmus Wehner på mail folkansoegning@folkemusik.dk eller på telefon 86 12 84 44.

 

Den Internationale Live-pulje

Puljen har til formål at stimulere international live-aktivitet for professionelle orkestre og solister med et originalt udtryk indenfor folkemusik og beslægtede genrer.

Puljen kan søges af professionelle udøvere inden for folkemusik og beslægtede genrer. I behandlingen af ansøgninger lægges vægt på især nytænkning og karrieremæssige perspektiver.

Hvem kan søge?

Den Internationale Live-pulje kan søges af professionelle udøvere inden for folkemusik og beslægtede genrer.

Hvad kan jeg søge til?

Der gives tilskud til aktiviteter i forbindelse med international live-optræden. Det kan være koncerter, showcases og optrædener i radio/tv. Workshops kan indgå som et supplement til live-virksomhed.

Der gives underskudsdækning til udenlandsk turné- og koncertvirksomhed samt tilskud til PR og promotion i forbindelse med turné- og koncertvirksomhed.

Hvilke krav skal være opfyldte?

 • Aktiviteten skal foregå i udlandet samt Færøerne og Grønland
 • Der skal være en reel efterspørgsel dokumenteret i form af kontrakter og lignende
 • Ved ansøgning af tilskud til PR og promotion, betinges det, at der samarbejdes med et PR-agentur med indgående kendskab til det lokalområde aktiviteten knytter sig til
 • Der skal i aktiviteten være et udviklingsperspektiv

Hvordan søger jeg?

Du skal bruge ansøgningsskemaet for Den Internationale Live-pulje. Det kan downloades her…

I ansøgningsskemaet kan du finde vejledninger til de enkelte punkter. Husk at alle felter markeret med en rød stjerne (*) skal udfyldes, da der eller vil blive givet afslag.

Der er løbende ansøgningsfrist, og der kan forventes svar ca. en uge efter ansøgning er afleveret.

Der kan ikke søges tilskud med tilbagevirkende kraft.

Ansøgningen sendes sammen med alle relevante bilag på email til:

folkansoegning@folkemusik.dk

Eller med almindelig post til:

ROSA – Dansk Rock Samråd
Vester Allé 15
8000 Aarhus C
Mrk. Folkemusikkens Puljer

Når du udfylder ansøgningen, skal du være særlig opmærksom på, at:

 • I budgettet kan medtages et fradrag på 1.000/2.000 kroner pr. deltagende musiker pr. koncertdag.
 • Samtlige indtægter og udgifter, der relaterer sig til projektet, skal indregnes i budgettet. Dette gælder dog ikke det forventede tilskud fra Den Internationale Live-pulje.
 • Det er ikke muligt at indregne diæter på udgiftssiden.
 • Der skal i ansøgningen redegøres for aktivitetens udviklingsperspektiv.

Hvis du har spørgsmål til hvordan du udfylder ansøgningsskemaet, så send en mail til folkansoegning@folkemusik.dk eller ring til Rasmus Wehner på tlf. 86 12 84 44.

Hvordan behandles min ansøgning?

Din ansøgning til Den Internationale Live-pulje behandles rent administrativt af ROSA Folks sekretariat.

Vær opmærksom på:

 • Der gives IKKE tilskud til aktiviteter med et samlet overskud
 • Tilsagn gives ud fra budgettets samlede underskud. Det endelige tilskud udregnes dog ud fra det endelige regnskab for live-aktiviteterne, og kan højst udgøre 35% af det samlede regnskabsmæssige underskud. Tilskuddet kan godt udgøre MINDRE end 35% af det samlede regnskabsmæssige underskud.
 • Der gives ikke penge til statisk gentagne aktiviteter

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Vi bestræber os på en hurtig sagsbehandling med svar indenfor cirka en uge, men der kan gå op til fire uger, før der kommer svar.

Hvad gør jeg, hvis jeg får tilsagn?

Hvis du får tilsagn på din ansøgning, vil du når sagsbehandlingen er slut modtage et tilsagnsbrev. Heri er det beskrevet, hvad du skal gøre for at få pengene udbetalt. Vær opmærksom på, at tilskuddet er bagudrettet.

Senest 1 måned efter aktivitetens afslutning indsender du den i tilsagnbrevet påkrævede dokumentation (blandt andet evaluering, endeligt regnskab og kopi af relevante original-bilag).

Du vil herefter modtage en kvittering for udbetalingen af tilskud og modtage tilskudsbeløbet på den i ansøgningen oplyste konto.

Det udbetalte tilskud kan variere fra tilsagnet, hvis omfanget af den gennemførte aktivitet ikke svarer til det i ansøgningen oplyste.

Der skal påregnes en kortere behandlingstid i forbindelse med udbetaling af tilskud.

Bemærk i øvrigt, at alle tilskud udbetalt af ROSA indberettes til SKAT.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke får tilsagn?

Afslag vil ofte være skriftligt begrundede. Hvis du ønsker at få afslaget uddybet, kan du kontakte Rasmus Wehner på mail folkansoegning@folkemusik.dk eller på telefon 86 12 84 44.